മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി

ശ്രീ.കെ.മുരളീധരൻ

പേട്രൺ

ശ്രീ.ടി.കെ.എ.നായർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പേട്രൺ

സ്വാമി സുനിൽദാസ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ

സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി

സ്പിരിച്യുൽ അഡ്വൈസർ

ശ്രീ.ജി ഭുവനചന്ദ്രൻ

അസിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീ.കെ ഉദയകുമാർ

അക്കൗണ്ട്സ് ജനറൽ മാനേജർ

ശ്രീ.സി.എസ്.മോഹനൻ

വൈസ് ചെയർമാൻ

കെ. ധർമ്മരാജൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാൻ

ശ്രീ. എസ്.സുവർണ്ണകുമാർ

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

പ്രൊഫ. മാലിനി സുവർണ്ണകുമാർ

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ശ്രീ. സി.ശിശുപാലൻ

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ഡോ. യു. രാജേന്ദ്രൻ

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ശ്രീമതി. ജനജകുമാരി

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ഡോ. ഒ. വാസുദേവൻ

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ഡോ. സബീന

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ശ്രീ. ആയുഷ് ജെ. പ്രതാപ്

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ശ്രീ.എബ്രഹാം ജോൺ

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ശ്രീ.പി.എൻ.രവിലാൽ

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ഡോ. ലൈലാ ദിവാകർ

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ശ്രീ.ടി.എസ്.ചന്ദ്രപ്രസാദ്‌

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ശ്രീ. എം.ജി. മനോജ്

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ശ്രീ. മുജീബ് അബ്ദുൽ മജീദ്

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ഡോ. കെ.വി.തോമസ്കുട്ടി

ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ

ശ്രീ. ജെ.സി. അനിൽ

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം

ഡോ. എം.അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് അംഗം