ബന്ധപെടുക

ഇമെയിൽ

സ്ഥലം

ഗാന്ധിഭവൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ,
പത്തനാപുരം,കൊല്ലം,കേരളം,
ഇന്ത്യ – 689695

നല്ലൊരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക!

ഞങ്ങൾ കരുണയുള്ള ജനത്തിന്റെ ദയ കാട്ടുന്നു. ഭക്ഷണം, വൈദ്യചികിത്സ, വസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ സന്ദര്‍ശനം, പിന്തുണ, സംഭാവന എന്നിവ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുക

നിങ്ങളെ ഉടൻ ബന്ധപെടുന്നതായിരിക്കും.