ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ

 • Dr. പുനലൂർ സോമരാജൻ , Ph.D
  Dr. പുനലൂർ സോമരാജൻ , Ph.D
  സെക്രട്ടറി & മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി
 • അഡ്വ . എൻ  സോമരാജൻ
  അഡ്വ . എൻ  സോമരാജൻ
  ട്രസ്റ്റി & ചെയര്മാന്
 • ശ്രീ . വിജയൻ അമ്പാടി
  ശ്രീ . വിജയൻ അമ്പാടി
  ട്രസ്റ്റി & മാനേജർ
 • ശ്രീമ: പ്രസന്ന രാജൻ
  ശ്രീമ: പ്രസന്ന രാജൻ
  ട്രസ്റ്റി & പർച്ചെയ്‌സ് മാനേജർ
 • ശ്രീ. പി.എസ്‌ അമൽരാജ് ബി.എ
  ശ്രീ. പി.എസ്‌ അമൽരാജ് ബി.എ
  ട്രസ്റ്റി & വൈസ് ചെയര്മാന്
 • ശ്രീ.ജി ഹരീഷ് കുമാർ
  ശ്രീ.ജി ഹരീഷ് കുമാർ
  ട്രസ്റ്റി & അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
 • ശ്രീ കെ ഉദയകുമാർ
  ശ്രീ കെ ഉദയകുമാർ
  ട്രസ്റ്റി & മാനേജർ
Dr. പുനലൂർ സോമരാജൻ , Ph.D
സെക്രട്ടറി & മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി

The Founder, Soul, and Charioteer of Gandhibhavan. The seed of Gandhibhavan has been sown in his mind since his childhood as he was inspired by his father, who was also a Samaritan. He is the Father of this Big Big family of 1200 members. He is an author and Managing Director of Gandhibhavan Publications and Sneharajayam, Powradhwani and Arogyasathram periodicals.

അഡ്വ . എൻ  സോമരാജൻ
ട്രസ്റ്റി & ചെയര്മാന്

The Chairman. He is a graduate in Law. Legal Advisor of the Trust. He also looks after the functioning of  Neethibhavan.

ശ്രീ . വിജയൻ അമ്പാടി
ട്രസ്റ്റി & മാനേജർ

Manager of Gandhibhavan International Trust.  He looks after the general management of the Trust.

ശ്രീമ: പ്രസന്ന രാജൻ
ട്രസ്റ്റി & പർച്ചെയ്‌സ് മാനേജർ

Wife, Dr. Punalur Somarajan. She is the Mother of this Big Family of 1200 members. She manages the Spick-and-Span Kitchen of Gandhibhavan wherein food for more than 2000 people prepares for four times a day.

ശ്രീ. പി.എസ്‌ അമൽരാജ് ബി.എ
ട്രസ്റ്റി & വൈസ് ചെയര്മാന്

The Chief Editor of Gandhibhavan, Publications and Sneharajayam, Powradhwani and Arogyasathram periodicals.

ശ്രീ.ജി ഹരീഷ് കുമാർ
ട്രസ്റ്റി & അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

Holding the appointment Assistant Secretary. He is responsible for all type of documentation. He is the Public Information Officer as Per Right to Information Act.

ശ്രീ കെ ഉദയകുമാർ
ട്രസ്റ്റി & മാനേജർ

A post graduate in Commerce. Holding the appointment of Accounts General Manager. He is responsible for the management of all type of accounts. He is the Assistant Public Information Officer as Per Right to Information Act.